Savet roditelja

Program rada Saveta roditelja

Škola ima Savet roditelja kao savetodavno telo.
U našoj školi Savet roditelja škole čine po jedan roditelj – predstavnik iz svakog odeljenja, direktor i pedagog škole.
Savet roditelja razmatra pitanja uspeha učenika, ekskurzije učenika, uslove rada škole, o izbornim predmetima i druga značajna pitanja.

Program rada Saveta roditelja

Septembar

 • Izbor i konstituisanje Saveta roditelja škole
 • Izrada plana i programa rada Saveta roditelja
 • Upoznavanje sa izveštajem o radu škole u protekloj školskoj godini
 • Upoznavanje sa Godišnjim programom rada škole
 • Izbor izbornih predmeta
 • Ekskurzije i nastava u prirodi

Novembar

 • Upoznavanje sa uspehom učenika na kraju prvog nastavnog perioda
 • Razmatranje mogućnosti uključivanja roditelja učenika u stvaranju kvalitetnijih materijalnih i drugih uslova za rad škole

Januar

 • Upoznavanje sa rezultatima obrazovno-vaspitnog rada na kraju prvog polugodišta

Mart – April

 • Upoznavanje sa uspehom učenika na kraju trećeg nastavnog perioda
 • Angažovanje roditelja u realizovanju programa profesionalne orijentacije
 • Angažovanje roditelja u praćenju kvalifikacionog ispita
 • Organizovanje ili realizacija društveno korisnog rada (uređenje zelenih
  površina, sakupljanje sekundarnih sirovina, uređivanje objekata u prigodnim
  prilikama, organizovanje akcija solidarnosti)

Maj

 • Upoznavanje sa realizacijom učeničkih ekskurzija, izleta, nastave u prirodi i letovanja, kao i pomoć pri realizaciji

Jun

 • Upoznavanje sa uspehom učenika i rezultatima obrazovno-vaspitnog rada na kraju nastavne godine
 • Analiza saradnje škole i porodice i iznalaženje novih oblika i sadržaja rada
 • Predlog aktivnosti za narednu godinu