My title page contents

Савет родитеља

Програм рада Савета родитеља
Школа има Савет родитеља као саветодавно тело.
У нашој школи Савет родитеља школе чине по један родитељ – представник из сваког одељења, директор и педагог школе.
Савет родитеља разматра питања успеха ученика, екскурзије ученика, услове рада школе, о изборним предметима и друга значајна питања.

Програм рада Савета родитеља

Септембар

Избор и конституисање Савета родитеља школе
Израда плана и програма рада Савета родитеља
Упознавање са извештајем о раду школе у протеклој школској години
Упознавање са Годишњим програмом рада школе
Избор изборних предмета
Екскурзије и настава у природи

Новембар

Упознавање са успехом ученика на крају првог наставног периода
Разматрање могућности укључивања родитеља ученика у стварању квалитетнијих материјалних и других услова за рад школе

Јануар

Упознавање са резултатима образовно-васпитног рада на крају првог полугодишта

Март – Април

Упознавање са успехом ученика на крају трећег наставног периода
Ангажовање родитеља у реализовању програма професионалне оријентације
Ангажовање родитеља у праћењу квалификационог испита
Организовање или реализација друштвено корисног рада (уређење зелених
површина, сакупљање секундарних сировина, уређивање објеката у пригодним
приликама, организовање акција солидарности)

Мај

Упознавање са реализацијом ученичких екскурзија, излета, наставе у природи и летовања, као и помоћ при реализацији

Јун

Упознавање са успехом ученика и резултатима образовно-васпитног рада на крају наставне године
Анализа сарадње школе и породице и изналажење нових облика и садржаја рада
Предлог активности за наредну годину

YouTube
YouTube
Instagram