My title page contents

UPUTSTVO ZA RODITELjE (DRUGE ZAKONSKE ZASTUPNIKE)

UPUTSTVO ZA RODITELjE (DRUGE ZAKONSKE ZASTUPNIKE)[1]

· Završni ispit polažu svi učenici osmog razreda.

· Završni ispit se polaže tri dana – prvog dana se polaže srpski, odnosno maternji jezik, drugog matematika, a trećeg dana kombinovani test.

· Učenici imaju obavezu da pre pristupanja ispitu sa odeljenjskim starešinom blagovremeno provere tačnost svojih ličnih podataka i podataka o uspehu tokom školovanja u bazi podataka.

· Učenici treba da dođu u školu u 8.15 časova sva tri dana polaganja ispita;

· Na ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i na ispit na kome se polaže kombinovani test učenici treba da ponesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom i upisanim identifikacionim brojem učenika, grafitnu olovku, plavu hemijsku olovku i gumicu;

· Na ispit iz matematike učenici treba da ponesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom i upisanim identifikacionim brojem učenika, grafitnu olovku, plavu hemijsku olovku, gumicu, lenjir, trougao i šestar.

· Na ispitu nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona, kalkulatora, beležaka, papira, niti drugih materijala koji ne spadaju u propisan pribor za ispit.

· Na ispitu nije dozvoljen razgovor među učenicima.

· Učenicima nije dozvoljeno da napuštaju prostoriju u kojoj se polaže ispit pre 9.45 časova i u periodu od 10.45 do 11.00 časova.

· Učenici mogu biti udaljeni sa ispita u slučaju nepoštovanja pravila i uputstava dežurnih nastavnika. Učenik koji bude udaljen sa testa dobiće nula bodova na tom testu.

· Učenik koji je udaljen sa testa u sledećem roku može da polaže test sa koga je udaljen.

· Roditeljima odnosno drugim zakonskim zastupnicima zabranjeno je da bez posebnog odobrenja budu u školi za vreme polaganja završnog ispita.

· U slučaju nepredviđene sprečenosti učenika da pristupi polaganju završnog ispita, roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik u obavezi je da to prijavi odeljenjskom starešini do 8.00 časova na dan polaganja.

· Učenike na bolničkom ili kućnom lečenju roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici, prijavljuju odeljenjskom starešini najkasnije jedan dan pre polaganja završnog ispita; učenici polažu završni ispit u prostoru koji odgovara njihovom zdravstvenom stanju.

· Posle objavljivanja privremenih rezultata, učenici imaju pravo uvida u svoj test, a zajedno sa roditeljem, odnosno drugim zakonskim zastupnikom, i pravo prigovora školskoj komisiji ukoliko smatraju da su oštećeni.

Molimo roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike, da:

· Vode računa da učenici doručkuju i popiju vodu pre početka završnog ispita.

· Provere da li su učenici poneli potreban pribor za rad i đačku knjižicu.

· U proveri rezultata na pojedinačnim testovima na završnom ispitu roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici učenika treba da imaju jasnu i preciznu informaciju o načinu prikazivanja rezultata na testovima i načinu bodovanja.

Na osnovu Pravilnika o izmeni Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS ─ Prosvetni glasnik”, broj 2/18) u kome je utvrđen udeo pojedinačnih testova u ukupom broju bodova na završnom ispitu, koji iznosi 40 bodova, učenik može da ostvari iz srpskog, odnosno maternjeg jezika najviše 13 bodova, iz matematike najviše 13 bodova i na kombinovanom testu najviše 14 bodova.

Na svakom pojedinačnom testu učenik rešava 20 zadataka, tj. maksimalan rezultat na testu je 20. Radi preciznog uvida u postignuća tokom i na kraju ispita, svaki učenik će imati uvid u dva podatka – rezultat na testu i broj bodova za upis, tj. preračunat rezultat postignut na testu.

Bodovi koje je učenik ostvario za upis u željenu srednju školu izračunavaju se tako što se rezultat postignut na testu iz srpskog (odnosno maternjeg) jezika i matematike množi koeficijentom 0,65, a rezultat postignut na kombinovanom testu množi sa koeficijentom 0,7.

Formula za izračunavanje broja bodova koje je učenik ima na osnovu opšteg uspeha i rezultata postignutih na završnom ispitu:

Ukupan broj bodova za upis = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ SJ + 0,65 ∙ MA + 0,7 ∙ KT

VI – opšti uspeh na kraju VI razreda

VII – opšti uspeh na kraju VII razreda

VIII – opšti uspeh na kraju VIII razreda

SJ – rezultat na testu iz srpskog / maternjeg jezika

MA – rezultat na testu iz matematike

KT – rezultat na kombinovanom testu

To znači da će učenik koji, na primer, ima rezultat 17 bodova na testu iz srpskog jezika ostvariti 11,05 bodova na tom testu. Radi preciznog uvida u postignuća tokom i na kraju ispita, svaki učenik će imati uvid u dva podatka – rezultat na testu i broj bodova na testu, tj. preračunat rezultat postignut na testu.

[1] Ovo uputstvo treba da bude štampano i podeljeno roditeljima odnosno drugim zakonskim zastupnicima.

Please follow and like us:

Ostavi komentar

Vaša email aadresa neće biti objavljena. Obavezna polja markirana su sa *

Последњи коментари
  Категорије
  Контакт
  Контактирајте нас данас
  • др Славка Жупунског 3 23000 Зрењанин
  • 023 581 160
  • 023 581 161
  • osvuk@vuk.edu.rs