ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА ПДФ Штампа Eл. пошта

Обавештавамо Вас да ће се ове године пробни завршни испит одржати 13. и 14. априла.

Ученици ће у два дана радити три теста ‒ 13. априла 2018. године у 12:00 ‒ тест из математике и 14. априла 2018. године у 9:00 – тест из српског, односно матерњег језика, и комбиновани тест у 11:30, са паузом од пола сата између два двосатна термина.

Сврха организовања пробног завршног испита је:

 

- пробни испит је прилика да се ученици упознају са редоследом корака, обавезама и правима у вези са завршним испитом;

- на пробном испиту ученици ће имати прилику да на непознатим задацима провере своје знање у одређеној области предмета;

- на пробном испиту, после теста из математике, ученици ће анонимно попуњавати упитник за потребе Министарства

- резултати са завршног испита се не претварају у оцене ученика и не служе за оцењивање ученика;

- резултате са завршног испита наставници треба да користе у планирању активности за припремање ученика за завршни испит;

· Потребно је да ученици буду у школи пола сата пре почетка израде теста.

· Ученици ће полагати испит у 4 учионице према јединственом збирном списку свих ученика 8. разреда.

· У учионици у којој ученик полаже, седи на месту са редним бројем који одговара редном броју са збирног списка

· За полагање испита неопходно је понети ђачку књижицу са овереном фотографијом

Од прибора, дозвољено је коришћење

за српски језик– графитна оловка, хемијска оловка и гумица,

за математику – графитна оловка, хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар;

за комбиновани тест – графитна оловка, хемијска оловка и гумица

· Од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита. На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.

· На испиту није дозвољен разговор међу ученицима.

· Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит у првих 45 минута полагања и последњих 45 минута трајања испита.

· Ученици могу бити удаљени са испита у случају непоштовања правила и упутстава дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.

Драги ђаци, желимо вам успешан рад!


 

 

 

Izvor: https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_programu_zavrsnog_ispita_u_osnovnom_obrazovanju_i_vaspitanju-2.html

Izvod iz PRAVILNIKA O PROGRAMU ZAVRŠNOG ISPITA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2011, 1/2012, 1/2014, 12/2014 i 2/2018

Program završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Cilj programa završnog ispita

Cilj programa završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju je, saglasno Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS" br. 72/09, 52/11 i 55/13), priprema učenika za polaganje završnog ispita na kraju obaveznog osnovnog obrazovanja.

Struktura programa završnog ispita

Završnim ispitom procenjuje se koliko je učenik tokom osmogodišnjeg školovanja ovladao znanjima i umenjima iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i prirodnih i društvenih nauka (biologija, geografija, istorija, fizika i hemija). Završni ispit nakon završenog osmog razreda polažu svi učenici.

Učenici koji završe osmi razred u školskoj 2014/2015. godine, kao i naredne generacije učenika osmog razreda, polažu završni ispit rešavanjem zadataka u okviru tri testa: iz predmeta Srpski jezik, odnosno maternji jezik, iz predmeta Matematika i kombinovanog testa. Kombinovani test ispituje kompetencije iz prirodnih i društvenih nauka i obuhvata sadržaj iz nastavnih predmeta Biologije, Geografije, Istorije, Fizike i Hemije kao i opšte kompetencije, zajedničke za pojedine prirodne i društvene nauke.

Program završnog ispita određen je kompetencijama koje se očekuju od učenika na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Ta očekivanja utemeljena su u nastavnim programima i opštim standardima postignuća - obrazovnim standardima za kraj obaveznog obrazovanja za učenike koji su redovno završili osnovnu školu, odnosno opštim standardima postignuća za osnovno obrazovanje odraslih ukoliko su polaznici obavezno obrazovanje završili po programu za funkcionalno obrazovanje odraslih. Testovima se mogu ispitivati sve kompetencije opisane obrazovnim standardima za predmete Matematika, Srpski, odnosno maternji jezik, Biologija, Geografija, Istorija, Fizika i Hemija. Liste standarda utvrđene su Pravilnikom o opštim standardima postignuća - obrazovnim standardima za kraj obaveznog obrazovanja ("Prosvetni glasnik", broj 5/10), odnosno Pravilnikom o opštim standardima postignuća za osnovno obrazovanje odraslih ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 50/13 i 115/13).

Testovi koje učenici rešavaju na završnom ispitu sastoje se od pitanja i zadataka kojima se ispituju kompetencije sva tri nivoa obrazovnih standarda. Testovi su zasnovani na nastavnim sadržajima koje su učenici učili i kompetencijama koje su predviđene obrazovnim standardima. Testovi završnog ispita sastavljeni su od neobjavljenih zadataka i sadrže od 20 do 40 zadataka u zavisnosti od procenjene težine i tipa korišćenih zadataka. U slučaju polaznika koji završni ispit polažu po programu za funkcionalno obrazovanje odraslih ili učenika za koje se testovi prilagođavaju, broj zadataka u testu može biti manji od 20.

Učenik može da ostvari najviše 13 bodova na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, 13 bodova na testu iz matematike i 14 bodova na kombinovanom testu. Učenik po osnovu opšteg uspeha može da ostvari najviše 60 bodova.

Najveći broj bodova koji učenik može imati na osnovu opšteg uspeha i uspeha na završnom ispitu je 100 bodova.

Učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom polažu završni ispit u skladu sa njihovim motoričkim i čulnim mogućnostima, odnosno uslovima koje zahteva određena vrsta invaliditeta. Prilagođavanje uslova i sadržaja završnog ispita učenicima sa smetnjama u razvoju vrši se prema individualnom obrazovnom planu