Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно васпитним установама ПДФ Штампа Eл. пошта

Овим Правилником утврђује се Протокол поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.

Протокол из  члана 1. став 1.  овог Правилника одштампан је уз овај Правилник и чини његов саставни део.

Овај Правилник је објављен у ‘’Службеном гласнику Републике Србије’’број 30/2010 дана 07.05.2010.године, а  ступа на снагу осмог дана од дања објављивања, односно 15.05.2010.године.