Савет родитеља ПДФ Штампа Eл. пошта

Програм рада Савета родитеља

Школа има Савет родитеља као саветодавно тело.
У нашој школи Савет родитеља школе чине по један родитељ - представник из сваког одељења,  директор и педагог школе.
Савет родитеља разматра питања успеха ученика, екскурзије ученика, услове рада школе, о изборним предметима и друга значајна питања.

Програм рада Савета родитеља

 Септембар
- Избор и конституисање Савета родитеља школе
- Израда плана и програма рада Савета родитеља
- Упознавање са извештајем о раду школе у протеклој школској години
- Упознавање са Годишњим програмом рада школе
- Избор изборних предмета

- Екскурзије и настава у природи 

  Новембар
- Упознавање са успехом ученика на крају првог наставног периода
- Разматрање могућности укључивања  родитеља ученика у стварању  квалитетнијих материјалних и других услова за рад школе

 Јануар
- Упознавање са резултатима образовно-васпитног рада на крају првог полугодишта

  Март - Април
- Упознавање са успехом ученика на крају трећег наставног периода
- Ангажовање родитеља у реализовању програма професионалне оријентације
- Ангажовање родитеља у праћењу квалификационог испита
- Организовање или реализација друштвено корисног рада (уређење зелених
  површина, сакупљање секундарних сировина, уређивање објеката у пригодним
  приликама, организовање акција солидарности)

 Мај
- Упознавање са реализацијом ученичких екскурзија, излета, наставе у природи и летовања, као и помоћ при реализацији

Јун
- Упознавање са успехом ученика и резултатима образовно-васпитног рада на  крају наставне године
- Анализа сарадње школе и породице и изналажење нових облика и садржаја  рада

- Предлог активности за наредну годину